+385 92 3027 000
info@q-yacht.com
Contact us
Q-Yacht D.o.o. | Oib: 79591224563 | PDV ID: HR79591224563
Office Marina Kremik
Marina Kremik, 22202, Primošten
Booking: info@q-yacht.com
Bela Baka, director:
+385 92 3027000 | bela@q-yacht.com
Bence Baka, director:
+385 99 4357037 | bence@q-yacht.com
Emese Baka, department manager:
+385 91 6335555 | emese@q-yacht.com
Office Budapest
1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Zsolt Bossanyi, partner:
+36 30 389 5078 | info@q-yacht.com